TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksen mukainen seloste.

REKISTERINPITÄJÄ

VattuYoga, 3123160-2

Kivipellontie 29, 28260 Harjunpää

050 539 5552

vattuyoga@gmail.com

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jonna Vattulainen, yhteystiedot ylempänä

REKISTERIN NIMI

VattuYoga, asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS

VattuYoga kerää henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten.

        Asiakastiedottaminen

        Ilmoittautumistietojen käsittely

        Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

        Palveluiden ja kurssien ilmoittautumiset, perumiset, siirrot ja muu ilmoittautumiseen liittyvä toiminta

        Kävijätietojen seuranta ja analysointi

        Palveluiden ja tuotteiden tilaustiedot

        Laskuttaminen, maksujen valvonta, maksuajan hallinta ja perintä

        Yhteystietojen muutoksien kirjaaminen

        VattuYogan palveluiden ja tuotteiden markkinointi

        Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja kehittäminen

        Tietosuojalainsäädännössä tarkoitettujen suoramarkkinointikieltojen huomioiminen

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaista talletetaan seuraavat tiedot:

        Asiakastiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot sähköpostimarkkinoinnin hyväksymisestä

        Palvelun tilaustiedot: ostetun palvelun tiedot, hintaehdot, palvelun käyttötiedot, laskutustiedot, maksusuoritustiedot, maksutapatiedot, maksuaikatiedot, peruutustiedot, palautustiedot

        Palvelun käyttötiedot: kurssien osallistumistiedot

        Asiakaspalautetiedot: mielipidekyselyt ja kommentit ostetuista palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella annetut tiedot

        Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

        Evästeet kotisivujen seurannassa

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja hänen tilauksistaan (henkilötietolain 8 §: 1 momentin 5 kohta). Tiedot kerätään VattuYogan kotisivuilta, verkkokaupasta, toiminnanohjausjärjestelmästä, asiakaspalvelupisteeltä kerättynä tai asiakkaan itsensä ilmoittamana. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän kanssa tavaroiden ja palveluiden myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteistyökumppaneilta. Tietoihin pääsevät käsiksi VattuYogan opettajan ja muut mahdolliset työntekijät.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan VattuYogan markkinointirekisteriin. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien hallinnoitavaksi.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan siirtää EU maiden ulkopuolelle palveluihin, jotka täyttävät GDPR vaatimukset.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto: Paperiset aineistot kuten kurssien osallistujalistat säilytetään niille tarkoitetun hallinnoijan saatavilla suljetuissa tiloissa ja tuhotaan asianmukaisesti, kun tietoja ei enää tarvita.

Digitaalisesti käsiteltävät tiedot: Tietoihin pääsevät käsiksi kirjanpitäjä ja opettajat.

Toiminnanohjausjärjestelmä on suljettu salasanoin asianmukaisilla verkkosuojauksilla, johon pääsee käsiksi vain toimistotyöntekijät ja opettajat. Verkkokauppa, sähköpostijärjestelmä ja muut tietojenhallintalaitteet ja sovellukset on suljettu salasanoin ja asianmukaisilla verkkosuojauksilla, joihin pääsee käsiksi vain toimistotyöntekijät. Opettajat ovat tietoisia salassapitovelvollisuudesta.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS OIKAISTA VIRHEELLINEN TIETO

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteröidyt tiedot. Halutessaan tarkastaa tietonsa tulee rekisteröidyn henkilön lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö VattuYogan osoitteeseen tai käydä VattuYogan toimipisteellä henkilöllisyystodistus mukanansa. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa hänen nimensä, osoite ja puhelinnumero. VattuYoga toimittaa vastauksensa kirjallisena rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröity on käydyt henkilökohtaisesti VattuYogan toimispisteellä tai kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut VattuYogalle perille. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää VattuYogaa käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Tällöin rekisteröidyn kuuluu lähettää pyyntöä koskeva sähköposti kulloinkin voimassa olevaan asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen (vattuyoga@gmail.com).

LISÄTIETOJA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Jos rekisteröity haluaa lisätietoja hänen henkilötietojensa keräämisestä VattuYogassa, tulee hänen lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun VattuYogan postiosoitteeseen.